Kategorie: Polityka

ZAWIERANE UMOWY

Umowy tego typu są zawierane między przedstawicielami pracodawców a reprezentatywnymi związkami zawodowymi, z udziałem inspektora pracy. Minister pracy może wyłączyć te punkty umowy, które są sprzeczne z prawem lub nie­możliwe do zrealizowania w danych warunkach ekonomicznych. Umowa podpisana w określonej

CHARAKTER UMOWY

Od tego momentu umowa traci swój pierwotny charakter i staje się przepisem obowiązującym w prze­widzianym obszarze i czasie. Na tych samych zasadach umowa dotycząca wybranej branży może być rozszerzona na inne, o analo­gicznych warunkach ekonomicznych .Ustawodawstwo francuskie szczegółowo reguluje treść

WIĘKSZOŚĆ UMÓW

Większo,ść umów jest podpisywana na czas nieokreślony. W wielu sprawach negocjacje ciągną się przez kilka miesięcy — każda ze stron czeka na dogodny moment, by przeforsować swoje warunki. Związki zawodowe bardzo często stosują przy tym strajk jako formę nacisku .Stan

RÓŻNICA STANOWISK

Wszystko to nie eliminuje jednak głębokiej nieraz różnicy sta­nowisk w poszczególnych! sprawach. Jeśli w akcjach masowych związki zawodowe, zwłaszcza CGT i CFDT, wysuwają zasadę jed­ności działania, to przy stole konferencyjnym jedność ta występuje sporadycznie. Przedłuża to negocjacje. Przedłuża je także

W PRZYMUSOWEJ SYTUACJI

„Koniem trojańskim” Patronatu jest w tym układzie uznana za reprezentatywny związek zawodowy reformistyczna CGT-FO, która często podpisuje ugodowe porozumienia. Tym samym może ona postawić w sytuacji przymusowej inne centrale, albowiem akt pod­pisania umowy przez któryś z reprezentatywnych związków za­wodowych decyduje

PODPISANIE UMOWY

Niekiedy pracodawcom zależy na podpisaniu umowy przez jedną z głównych central, uważają bowiem, że zmniejszy to na jakiś czas zagrożenie strajkowe i w sumie opłaci się nawet przy poczynieniu ustępstw na rzecz danej centrali .Należy zwrócić uwagę na jeszcze inny

DOBRE UMOWY

Ogólnie rzecz biorąc, CGT z dużą rezerwą odnosi się do umów zbiorowych. Akceptuje jedynie tzw. dobre umowy, przyłączając się do nich zazwyczaj w kilka lub kilkanaście tygodni po ich pod­pisaniu. W pewnych sytuacjach, by nie narazić się na zarzut „ła­mania

REPREZENTACJA PRACOWNIKÓW

Zasady reprezentacji pracodawców nie są tak ściśle określone jak w przypadku związków zawodowych. Wyraźnie jednak wystę­puje tendencja do zinstytucjonalizowania tej reprezentacji. Na przykład zgodnie z) przyjętymi w 1970 r. zmianami w statucie Patronatu związek pracodawców otrzymał prawo prowadzenia ro­kowań i

INICJATOR ROZMÓW

W dwudziestoleciu’ 1960—1980 rząd był wielokrotnie inicjatorem rozmów między związkami zawodowymi a Patronatem. Równolegle zaczęto zawierać umowy trójstronne, w których trzecim partnerem był rząd. Dotyczyły one przede wszystkim kwestii zatrudnienia i płac. Często zgodnie z tego typu porozumieniami przedsiębiorcy biorą

SZYBKI WZROST

Szczególnie szybko wzrastała w latach siedemdziesiątych liczba umów regulujących poszczególne kwestie w obrębie przedsiębior­stwa. Umowy takie, podpisywane w praktyce począwszy od połowy lat pięćdziesiątych, zawierały często preambułę, w której była mowa o    jedności interesów dyrekcji i załogi oraz o odrzuceniu

W ZAWIERANYCH UMOWACH

W umowach zawieranych w zakładach pracy ustawa ta dopuszcza możliwość uwzględnienia szeregu kwestii me będących uprzednio przedmio­tem tego typu porozumień, jak m. in. sprawy związane z warunkami pracy, zabezpieczeniem społecznym, poziomem płac. Sposób postę­powania przyjęty przez związki zawodowe przy ustalaniu

PRZYKŁADOWE ŻĄDANIE

Na przykład żądanie 3-tygodniowego płatnego urlopu zostało wysunięte po raz pierwszy w zakładach Renault w 195J r. i zaakceptowane w odpowiedniej umowie. Na­stępnie żądanie to podjęli metalowcy regionu paryskiego i stosun­kowe szybko, bo już w marcu 1956 r., sprawa została