Czy jest możliwy gwałt w małżeństwie

W polskim prawie karnym przestępstwo zgwałcenia opisane jest w artykule 197 kodeksu karnego, który mówi, iż karze pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12 podlega osoba, która przemocą, groźba bezprawną czy też podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego. W danym artykule nie ma żadnej wzmianki, izby przepis ten nie dotyczył par małżeńskich, tak więc w sytuacji, kiedy w małżeństwie dochodzi do zgwałcenia, jest to ścigane w takim samym wymiarze jak pomiędzy osobami obcymi. Należy przy tym zaznaczyć, że w Polsce przestępstwo zgwałcenia jest ścigane z urzędu, jednak musi być sporządzony wniosek o ściganie pochodzący od osoby pokrzywdzonej. Ważnym aspektem jest, że taki wniosek, jeśli został już złożony, nie może być następnie wycofany. Bliskim do przestępstwa zgwałcenia jest tak zwane doprowadzenie innej osoby do wykonania innej czynności seksualnej – jest tylko w takim przypadku niższa sankcja karna, a ściganie odbywa się również na wniosek osoby pokrzywdzonej. Również taka sytuacja jest analogicznie ścigana z urzędu, jeżeli incydent tego rodzaju ma miejsce pomiędzy małżonkami.